เมนู 0115 เรื่อง อย.น้อย

อย. น้อย เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ รณรงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกชนิด โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศมีการจัดตั้งเป็นชมรมคุ้มครองผู้บริโภค หรือ " อย. น้อย " ขึ้น และเป็นแนวร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับ อย. ด้วยการดำเนินกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกวิธี ซึ่งในเบื้องต้นนี้ ได้มุ่งเน้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีกิจกรรมการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารบริเวณโรงเรียน รอบโรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง ซึ่ง อย. ได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งชมรม อย. น้อย ตลอดจนมอบสื่อประกอบการเรียนรู้ ได้แก่ ภาพพลิกอาหารปลอดภัย วีซีดีอาหารปลอดภัย คู่มือ อย. น้อย ชุดทดสอบบอแรกซ์ และชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะและมือ ให้แก่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนให้เกิดการดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนจัดประกวดกิจกรรมชมรม อย. น้อย ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีเวทีแสดงผลงาน มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการที่นักเรียนทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจเข้าร่วมในโครงการ อย. น้อย จะช่วยปลูกฝังให้เด็กไทยวันนี้ซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตให้ความสำคัญต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ รู้จักปกป้องสิทธิของตนเองและส่วนรวมอย่างยั่งยืนต่อไป สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 7122 หรือ 0 2590 7109


ติดต่อขอรับรายละเอียดของข้อมูลนี้ได้จากบริการโทรสารอัตโนมัติ1556 กด 3 กดรหัส 0115